REGULAMENTUL CURSULUI DE OSTEOPATIE ÎN VIGOARE ÎNCEPÂND CU ANUL DE STUDIU 2018

Cap. I – Norme generale

Art.1- finalitatea regulamentului 1.1

Prezentul regulament stabilește aspectele organizatorice ale cursului part-time de osteopatie. Este formulat conform regulilor prezentate de OMS în „Benchmarks for training in osteopathy”. (Directive OMS) și a normativelor CEN/EN 16686 aprobate în 20.04.2015.

Art.2 – organe de funcționare

2.1 Rolurile și organele stabilite pentru funcționarea și desfășurare cursului part-time de osteopatie sunt: directorul didactic, consiliul didactic si secretarul.

2.2 Cursul de osteopatie este reglementat de către directorul didactic și consiliul didactic.

2.3 Directorul didactic este numit de către secretarul asociației,

 • reprezintă din punct de vedere academic, împreună cu secretarul general SORO școala de osteopatie,
 • promovează, coordonează și supervizează desfășurarea în bune condiții a activității didactice desfășurate de către școală,
 • efectuează activități de supraveghere și control.

2.4 Consiliul didactic este format din: directorul didactic, secretar, un lector formator.

Art.3 – obiective formative 3.1

Cursul part-time de osteopatie va furniza bazele științifice și pregătirea metodologică și tehnică în vederea aplicării practice a osteopatiei.

3.2 Osteopatul trebuie să fie capabil să evalueze prin intermediul palpării funcționalitatea diferitelor segmente corporale și să formuleze un diagnostic integrativ osteopat respectând principiile de baza ale osteopatiei: să considere corpul ca o unitate funcțională care este dotat cu mecanismele necesare autovindecării, să trateze pacientul și nu boala, să iși focalizeze tratamentul pe cauză și nu pe efecte. Pentru a atinge acest scop, studentul în osteopatie trebuie să dobândească și sa aprofundeze cunoștințe din domeniul bio-medical, biomecanic, fiziologic, având noțiuni de fiziopatologie, clinică medicală și radiologie. Toate acestea vor permite studentului să învețe principiile de bază necesare înțelegerii disfuncției somatice și a tehnicilor osteopate, abilitându-l să facă diferența între cazurile care sunt de competența osteopatului sau de competența altor specialități medicale.

Art.4 – durata cursului

4.1 Durata cursului part-time de osteopatie este de 5 ani, cumulând 120 de credite formative. Distribuția creditelor formative în cadrul diferitelor activități este stabilită de consiliul didactic și este prezentată în planul de studii a cursului.

4.2 Activitățile formative teoretice și practice se desfășoară în locațiile stabilite de comisia didactică.

Art.5 – titlul de studii

5.1 La desăvârșirea studiului part-time de osteopatie se conferă diploma în osteopatie după susținerea și promovarea tuturor probelor teoretice și practice prevăzute în planul de studiu.

5.2 La sfârșitul anului 3 de studii studentul va susține un examen teoretic și practic în urma căruia i se va inmâna o diplomă de „Specialist în tehnici osteopate”.

5.3 Studentul a luat la cunoștință că ambele diplome nu au valoare legală și nu conferă nici un grad profesional ci doar atestă competențele dobândite pe perioada cursului.

5.4 La sfărșitul anului 5, împreună cu diploma DO, cursantului i se va elibera și un certificat de competențe Europass în care vor fi specificate programele de studii și competențele dobândite.

Art.6 – creditele formative

6.1 Cursul este organizat în funcție de creditul formativ care este unitatea de măsură a cantității muncii necesare studentului pentru a putea desfășura activitățile formative din planul de studii.

6.2 Fiecărui credit corespunde un număr de 25 de ore studiu. Acestea cuprind orele didactice formale frontale și interactive, studiul individual, sau alte activități de formare. În mod convențional, un credit este echivalent cu 10 ore de lecții frontale sau interactive, sau cu 25 ore de stagii practice.

6.3 Creditele corespunzătoare fiecărei activități formative sunt dobândite de student odată cu promovarea examenelor finale.

6.4 Creditele formative dobândite își pierd valabilitatea dacă timp de 3 ani consecutivi studentul:

 • întrerupe studiile sau
 • nu a luat toate examenele sau
 • nu a întrunit frecvența minima obligatorie.

Art.7 – cerințe pentru admiterea la curs

7.1 Pentru admiterea la cursul part-time de osteopatie studentul trebuie să posede unul din următoarele titluri de studii:

 • medic
 • kinetoterapeut
 • fiziokinetoterapeut
 • balneofiziokinetoterapeut
 • alte titluri sanitare (farmacist, veterinar, etc)

7.2 Alte figuri profesionale sunt admise la curs având statutul de auditori doar cu acordul consiliului didactic. Auditorii vor putea susține examenele dar nu vor beneficia de diplome de studii. Participarea lor la curs este justificată doar pentru a-și îmbogăți cultura generală personală.

Art.8 – recunoașterea creditelor formative

8.1 Consiliul didactic evaluează și recunoaște total sau parțial creditele formative dobândite de student în urma susținerii examenelor la alte școli de osteopatie, acesta prezentând documentația necesară ce conține programele de curs urmate la școlile respective.

8.2 Consiliul didactic poate să ceară candidatului să susțină un examen, pentru a se asigura de calitatea pregătirii studentului care dorește transferul la școala noastră.

Cap. II – Aspecte diadactice

Art.9 –tipologia metodelor didactice

9.1 Activitățile didactice se pot desfășura sub forma lecțiilor frontale, a didacticii tutoriale, a lucrărilor practice, a stagiilor clinice observaționale și practice, a verificărilor cunoștințelor dobândite și a examenelor.

9.2 Consiliul didactic selecționează tutorii care s-au dovedit a fi adecvați din punct de vedere profesional și personal.

Art.10 – planul de studii

10.1 Planul de studii este definit anual de către consiliul didactic și este publicat pe site-ul școlii la începutul anului școlar.

10.2 Planul de studii fi supus anumitor variații hotărâte de către consiliul didactic.

Art.11 – calendarul modulelor

11.1 Activitățile didactice ale anului școlar se desfășoară în funcție de orarul stabilit și aprobat de consiliul didactic cu începere în septembrie-octombrie și terminare în luna septembrie a anului succesiv pentru fiecare an școlar.

11.2 Orarul modulelor este publicat pe site-ul școlii, studenții fiind obligați să verifice eventualele schimbări ce pot surveni.

11.3 Orarul și datele modulelor pot varia în funcție de exigențele lectorilor și a consiliului didactic.

Art.12 – obligativitatea prezenței

12.1 Studentul are dreptul/îndatorirea de a frecventa lecțiile și de a participa activ la toate activitățile formative prevăzute de parcursul formativ.

12.2 Prezența se verifică la fiecare modul de către lector și se consemnează în registrul de prezențe ce conține și semnătura studentului.

12.3 Prezența minimă obligatorie la activitățile didactice este de 70% pentru totalul orelor atribuite fiecărei materii de studiu.

12.4 Prezența minimă este necesară pentru a putea susține examenele. Studentul care nu a întrunit prezența minimă va fi obligat sa participe anul următor la cursurile la care a lipsit.

12.5 Cursurile care trebuie să fie recuperate vor fi stabilite împreună cu secretarul.

Art.13 – materialul didactic

13.1 Studentul are obligația de a nu divulga materialul didactic dobândit în timpul cursului, nu îi este permisă multiplicarea totală sau parțială, vinderea, donarea sau înstrăinarea sa sub orice formă.

13.2 Pentru folosirea în afara școlii a materialului didactic studentul trebuie să aibă acordul scris al directorului didactic și al secretarului pentru fiecare domeniu sau subiect în parte.

13.3 Difuziunea materialului în afara școlii, de către student, constituie o infracțiune care implică o sancțiune pecuniară de 50.000 EUR.

13.4 Este interzis studentului să înregistreze video sub orice formă activitățile din timpul cursului.

Art. 14 – tipologia evaluărilor învățăturii

14.1 Consiliul didactic al cursului aprobă tipurile de evaluare ale învățăturii de comun acord cu lectorii.

14.2 Tipurile de evaluări sunt formate din examene orale, examene teoretice și practice sau teste scrise.

14.3 Notarea se face de la 10 la 1, nota minima pentru a promova un examen este 6.

14.4 Rezultatele la examinări vor fi consemnate în registrul de examen și în carnetul de student, împreună cu semnătura profesorului și a studentului fiind înregistrate de către secretarul asociației și formă electronică.

14.5 Studentul care nu va susține examenul în timpul sesiunii normale de examinare poate să ceară susținerea examenului la o altă dată ce va fi stabilită de către consiliul didactic cu o suprataxa de 200 EUR.

14.6 Studentul are dreptul de a susține un examen nepromovat o dată pe parcursul aceluiași an academic, de comun acord cu directorul didactic cu o suprataxă de 100 EUR.

Art.15 – examenle finale

15.1 Probele finale pentru dobândirea diplomei de specialist in tehnici osteopate, de la finele anului 3 constau în promovarea unei probe practice și a unui examen clinic în fața unei comisii interne formate din lectorii cursului.

15.2 Taxa de examen pentru obținerea diplomei de specialist în tehnici osteopate este de 300 EUR și se va achita cu o lună înainte de examen.

15.3 Probele finale pentru dobândirea diplomei în osteopatie D.O. de la sfârșitul anului 5 constau în promovarea unei probe practice și a unui examen clinic pe pacient incluzând și tratamentul. Doar după ce a promovat aceste probe, studentul va trebui sa susțină o lucrare de disertație originală elaborată de student în fața unei comisii de lectori.

15.4 Taxa de examen pentru obținerea diplomei în osteopatie D.O. este de 500 EUR și se va achita cu o lună înainte de examen.

Art.16 – achitarea taxelor de curs

16.1 Taxa de curs anuală va fi stabilită la începutul fiecărui an și va fi împărțită în 6 rate egale care trebuie plătite prin transfer bancar cu minim 10 zile înainte de începerea fiecărui modul. Orice excepție se va discuta cu secretarul asociației cu 2 săptămâni înainte de fiecare modul.

16.2 Absentarea de la unul sau mai multe module nu exonerează studentul de la plata integrală a taxei de curs.

16.3 Studentul este obligat la începutul fiecărui an de studii să comunice în scris secretarului asociației datele de facturare și/sau eventualele modificări ale acestora.

16.4 Înscrierea în fiecare an de curs obligă studentul la plata integrală a întregului an.

16.5 Studenții care nu sunt la zi cu plata taxei de curs nu vor putea susține examenele.

16.6 Consiliul didactic va putea acorda burse de studiu integrale sau parțiale. Studentul este obligat să citească prezentul regulament, să îl semneze și să îl predea la începutul fiecărui an secretarului.

16.7 Prezentul Regulament va fi imprimat și semnat de fiecare cursant la începutul fiecărui an de curs.

Data:           Semnatură student:

DESCARCĂ REGULAMENTUL CURSULUI